پیکسل

call_espinas

پیکسل

پیکسل چیست، پیکسل کوچکترین واحد تشکیل دهنده یک تصویر است.

یکی از مواردی که در رقابتهای بازاریابی دوربینهای عکاسی دیجیتال بشکل نادرست مصطلح شدهاست این عبارت میباشد: «هر چقدر عدد مگاپیکسل بیشتر باشد بهتر خواهد بود» اما این گونه ارزیابی لزوماً درست نبوده و تعداد پیکسلها تنها یکی از عوامل متعدد تأثیرگذار در کیفیت تصویر میباشد و لزوماً افزایش تعداد پیکسلها نشانه بهتر بودن دوربین نخواهد بود. میزان کیفیت هر پیکسل را میتوان بر حسب مواردی همچون دقت هندسی، دقت رنگ، گستره دینامیکی و میزان نویز مورد بررسی قرار داد. کیفیت پیکسل به عواملی همچون «تعداد تشخیص دهندههای تصویر»، کیفیت لنز، نوع سنسور، اندازه دیدودهای حساس به نور، کیفیت مؤلفههای دوربین، توانایی پردازشگر دوربین، فرمت ذخیرهسازی و عواملی دیگر بستگی خواهد داشت.