پوستر اختصاصی

call_espinas

پوستر اختصاصی

چاپ پوستر یک رسانه بصری ساده است که با اطلاعات ضروری که در مورد یک محصول ارائه می کند با مخاطب ارتباط موثری برقرار می نماید. یک طراحی می تواند با نگاه به یک صفحه سفید و تخیل پردازی برای طرح پوستر الهام بگیرید.

نکات اصلی در چاپ پوستر ) در نظر گرفتن رنگ مناسب برای چاپ پوستر – فرم مناسب برای چاپ پوستر – فونت جذاب و خوانا –  اندازهی پوستر باید متناسب با متن و تصویر باشد (-  انواع پوستر ها ) چاپ پوستر  های تبلیغاتی – چاپ پوسترهای دیواری(