بج سینه و انواع پلاک

call_espinas

بج سینه و انواع پلاک

بج سینه که به آن نشان سینه , گل سینه , پلاک سینه , بج کت و … نیز گفتـه میشود,از نوع اقلام تشـریفاتی و تبلیغـاتی بوده که معرف سـازمان,ارگان و یا گروه وابسته به شخص است.افراد و مدیران مجموعه در جلسات رسمی,محیط کاری و اداری,سخنرانی ها,همایشها از آن جهت معرفی مجموعه و یا ســازمانی که به  آن وابستگی دارند,استفاده می کنند

لذا این محصول همان آرم یا لوگو تایپ یک سازمان یا شرکتی می باشد که بصورت فلزی ازجنس آلومینیوم و یا استیل یا آهنی و یا ازنوع برنجی می باشد که حکاکی شده و مورد استفاده قرار می گیرد این در حالی است که بهترین نوع ساخت این نوع بجها ازجنس برنجی بوده و توسط اسید حکاکی میگردد و بعدازحکاکی پرداخت  می گردد و در مرحله بعد سوزن پشت لحیم کاری می شود