چاپ پاکت و پاکت رادیو لوژی

call_espinas

چاپ پاکت و پاکت رادیو لوژی

ضرورت چاپ پاکت ، هنگام اجرای یک کسب و کار یا هر گونه سرمایه گذاری، همیشه باید از هر فرصت بازاریابی ممکن، استفاده کنید

ابعاد این پاکت ها به گونه ای است که در حالت بسته شدن پاکت، عرض آن برابر عرض کاغذA4  است و طول آن برابر یک سوم طولA4 (  چون کاغذ از دو محل در طول تا می خورد و سپس در داخل پاکت قرار داده می شود( می باشد.

طرح پاکت شما باید با طرح سربرگ شما که در درون پاکت نامه قرار دارد متناسب باشد که همزمان با باز کردن پاکت نامه یک چشم انداز زیبا برای مخاطب فراهم کند که این خود یک روش بسیار نوین در بهبود و اعتبار بخشی به کسب و کار شما می باشد.